Araki-ryu

Systems: torite kogusoku (close combat, grappling with & without weapons), tojutsu (odachi, kodachi, tanto, bokken); bojutsu; naginatajutsu (nagamaki); kusarigamajutsu; chigirikijutsu; ryofundojutsu
Date founded: late Muromachi period (ca. 1573)
Founded by: Araki Mujinsai Minamoto no Hidenawa
Present representative/headmaster: 17th generation shihan, Kikuchi Kunimitsu; 18th generation shihan, Arakawa Seishin; 17th generation shihan, Suzuki Nobuo
Primarily located in: Gunma and Saitama


Resources


Photos