Asayama Ichiden-ryu

Systems: kenjutsu, iaijutsu, kamajutsu, bojutsu, taijutsu
Date founded: Tensho (1573-1593) or Keicho (1596-1615)
Founded by: Asayama Ichidensai Shigetatsu
Present representative/headmaster: Ozaki Kiyoshi
Primarily located in: Kanagawa


Resources


Photos