Suio-ryu

Systems: iai (tandoku; kumi); kempo (odachi, kodachi, tanto, aikuchi/kaiken); naginata; jo (jo, tanjo); kogusoku (sude; wakizashi)
Date founded: early Edo period (ca. 1615)
Founded by: Mima Yoichizaemon Kagenobu
Present representative/headmaster: Katsuse Yoshimitsu (Kagehiro), 15th headmaster
Primarily located in: Shizuoka; Tokyo; Kanagawa; Chiba