Takenouchi-ryu

Systems: jujutsu (torite, koshi no mawari, kogusoku); hade; bojutsu (rokushaku bo, jo); kenjutsu (odachi, kodachi, tanto, aikuchi/kaiken); iaijutsu (odachi, kodachi, tanto, aikuchi/kaiken); hojojutsu (hobaku); naginatajutsu; tessenjutsu; sakkatsuho
Date founded: late Muromachi period (1532)
Founded by: Takenouchi Chunagon Daijo Hisamori
Present representative/headmaster: Takenouchi Toichiro Hisamune, 14th headmaster; Takenouchi Tojuro Hisatake, 13th sodenke
Primarily located in: Okayama


Photos