Tendo-ryu

Systems: naginatajutsu, kenjutsu (odachi, kodachi, nitto, tanto, kaiken), jojutsu (broken naginata), kusarigamajutsu
Date founded: November 21, 1582
Founded by: Saito Hangan Denkibo Katsuhide
Present representative/headmaster: 16th soke Mitamura Takeko
Primarily located in: Kyoto


Resources


Photos