Jujutsu & Kogusoku

A Koryu.com Guide

General resources


Ryuha

Sosuishitsu-ryu

early Edo period (ca. 1650)

Hontai Yoshin-ryu

early Edo period (ca. 1660)

Araki-ryu

late Muromachi period (ca. 1573)

Tatsumi-ryu

Eisho period (1605-1520)

Takenouchi-ryu

late Muromachi period (1532)

Sekiguchi Shinshin-ryu

early Tokugawa period (ca. 1640)

Yagyu Shingan-ryu

early 1600s

Daito-ryu

mid-Meiji period (ca. 1890)