Battojutsu & Iaijutsu

A Koryu.com Guide

General resources


Ryuha

Muso Jikiden Eishin-ryu

late Muromachi period (ca. 1590)

Tamiya-ryu

ca. 1590

Suio-ryu

early Edo period (ca. 1615)

Muso Shinden-ryu

late Muromachi period (ca. 1590)

Kage-ryu

Muromachi period (ca. 1550)

Shojitsu Kenri Kataichi-ryu

early Tokugawa period (ca. 1680)

Shinmuso Hayashizaki-ryu

late sixteenth century

Tatsumi-ryu

Eisho period (1605-1520)

Takenouchi-ryu

late Muromachi period (1532)

Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu

early Muromachi period (ca. 1447)

Toyama-ryu

ca. 1925

Yagyu Seigo-ryu

ca. 1690~1700

Katayama Hoki-ryu

late Muromachi period (ca. 1590)

Mugai-ryu

1695