Naginatajutsu

A Koryu.com Guide

General resources


Ryuha

Kashima Shinto-ryu

Muromachi period (ca. 1530)

Higo Ko-ryu

early Edo period?

Araki-ryu

late Muromachi period (ca. 1573)

Tendo-ryu

November 21, 1582

Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu

early Muromachi period (ca. 1447)

Yoshin-ryu

early Tokugawa period (ca. 1660)

Tenshin Buko-ryu

late Muromachi period (ca. 1560)